(a 2009. április 25-én kelt Alapszabály, az időközben bekövetkezett

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

 

I. FEJEZET

1.§

A Szövetség neve, célja és feladata

(1) A Szövetség neve: Horgász Szövetségek Nógrád Megyei Szövetsége

rövidített neve: HENOSZ (továbbiakban: Szövetség)

(2) A Szövetség székhelye: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 7. fsz.2.

(3) A Szövetség pecsétje: Köralakban a Horgász Szövetségek Nógrád Megyei Szövetsége felirat, középen csuka – ábrázolás.

(4) A Szövetség működési területe: Nógrád megye közigazgatási területe, illetve a tagszövetségek működési területe.

(5) A Szövetség a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban, jelen Alapszabály alkalmazásában: Ptk.), továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban, jelen Alapszabály alkalmazásában: Ectv.) alapján működő civil szervezet, amely a (tagok közös, tartós, jelen Alapszabályban meghatározott céljainak folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy. Független, demokratikusan szervezett, önkormányzati elven alapuló érdekvédelmi és érdekképviseleti, szakmai Szövetség, amely tevékenységét a jogszabályok, valamint Alapszabálya előírásai szerint önállóan végzi.

(6) A Szövetség weblapot működtet.

(7) A Szövetség bírósági nyilvántartásba vételéről szóló határozat száma: Pk.600057/1993.

2.§

(1) A Szövetség tagjai által önkéntesen létrehozott civil szervezet, melynek célja:

a) a tagszervezetek érdekképviselete, érdekvédelme, és működési feltételeinek segítése, javítása

b) a tagszervezetek törvényes működésének elősegítése

c) a sporthorgászati feltételek biztosítása és javítása, érdekében halgazdálkodási jog megszerzése, gyakorlása, haltermelési, kereskedelmi és szolgáltatási, tanácsadói tevékenység folytatása

d) horgászattal, környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos ismeretterjesztési, oktatási, ifjúság nevelési tevékenység. A horgász versenysport szervezése, támogatása

e) a halak és természeti környezetük, vizek és vízpartok aktív védelme

f) a horgászat, mint hasznos szabadős hobby és sport tevékenység, széleskörű népszerűsítése, egészség megőrzésben és egészségügyi rehabilitációban betöltött szerepének hangsúlyozása

(2) A Szövetség a 2.§ (1) bekezdésében meghatározott célkitűzések megvalósítása érdekében:

a) Ellátja tagjai érdekképviseletét és érdekvédelmét, segíti és javítja működési feltételeiket. A tagszövetségeken és bizományosi hálózatán keresztül biztosítja a horgászat gyakorlásához szükséges alapokmányok, területi jegyek, értékcikkek forgalmazását.

b) A civil közösségek fejlesztése érdekében szaktanácsot ad és egyéb szolgáltatásokat nyújt tagjai számára, horgászati, halgazdálkodási, szervezeti, gazdasági, pénzügyi és jogi kérdésekben.

c) Együttműködik a környezet- és természetvédelmi szervekkel, segíti azok tevékenységét. Működési területén elősegíti, saját vízterületein biztosítja a halállomány védelmét a vízminőség és a természeti környezet védelmét.

d) Működési területén törekszik a vízterületek halgazdálkodási jogának megszerzésére, illetve megtartására, ott horgászati lehetőségek biztosítására, pályázatok benyújtása útján is.

e) Természetes vízi horgász célú valamint egyéb gazdálkodási tevékenységet folytat.

f) Horgásztanyát, csónakkikötőt, létesíthet és üzemeltethet, segítve a horgászturizmus és a vidéki idegenforgalom fejlesztését.

g) Horgászversenyeket, egyéb vetélkedőket ír ki és szervez, ifjúsági táborokat rendez.

h) Megbízás alapján képviseli tagjait az állami szervek előtti eljárásokban.

i) Kezdeményezően segíti új Szövetségek létrehozását, tagjai egymás közötti és kívülállókkal való sokoldalú együttműködését.

j) Kölcsönösségi alapon kapcsolatokat alakít ki és tart fenn más horgász és halgazdálkodásban érdekelt szervezetekkel, továbbá állami, önkormányzati és más civil szervezetekkel, beleértve a határon túli magyarságot, ezzel segítve elő a Kárpát-medencei együttműködést.

k) Elősegíti a horgászati, halgazdálkodási, hal-, természet- és környezetvédelmi, valamint a horgászattal kapcsolatos jogi ismeretek terjesztését. A témában előadásokat, továbbképzéseket, konzultációk tart, valamint horgászvizsgáztatást végez.

l) Szervezi és támogatja a horgászetika a környezettudatos és természetvédelmi szemlélet terjesztését.

m) Ápolja a horgászattal és halgazdálkodással kapcsolatos hagyományokat.

n) Elősegíti a nők, gyermekek, mozgás- és látás korlátozottak mind szélesebb rétegeinek bevonását. Támogatja esélyegyenlőségük biztosítását, érdekeik védelmét.

 

 

 

 

 

3.§

A Szövetség tagjai

(1) A Szövetségnek teljes jogú és pártoló tagjai lehetnek.

a) A Szövetség teljes jogú tagjai lehetnek a működési területen bírósági nyilvántartásba vett horgászszövetségek, ha:

 • tagjainak száma felvételkor meghaladja a 10 főt,

 • egyedi mérlegeléskor előnyt jelent, ha vízterülettel, halgazdálkodási joggal rendelkezik.

b) Pártoló tagjai lehetnek a gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéb szervezetek, ha működésük, tevékenységük közvetlenül, vagy közvetve kapcsolódik a Szövetség feladataihoz, célkitűzéseihez. E szervezetek tagsági viszonyára vonatkozó szabályokat, egyebek között a tagdíjfizetés mértékét az Elnökséggel kötött megállapodás rögzíti.

A Szövetség pártoló tagjai képviselőik útján meghívottként részt vehetnek a Szövetség testületeinek ülésein, ott észrevételezési, indítványtételi jogot gyakorolhatnak, de szavazati jog nem illeti meg őket, és vezető tisztségviselővé nem választhatók. Egyéb jogok és kötelezettségek tekintetében a pártoló tagsági viszonyt létrehozó együttműködési megállapodás az irányadó.

(2) A Szövetség teljes jogú tagjait egyenlő jogok illetik meg, és egyforma kötelezettségek terhelik. A Közgyűlés által megállapított tagdíjat fizetnek.

(3) A Szövetség tagjainak önállóságát a Szövetséghez való tartozás nem korlátozza.

(4) A teljes jogú tagok tagsági jogviszonyból származó jogai:

a) A tagszövetségek képviselőik útján részt vesznek a Szövetség önkormányzati szerveinek munkájában, képviselőik választhatnak és tagjaik választhatók a Szövetség bármelyik szervébe és tisztségére, illetve az országos érdekképviseleti szervekbe.

b) Igénybe vehetik a Szövetség szolgáltatásait, tanácsadást, halgazdálkodási, pénzügyi és ügyviteli, jogi feladataik teljesítéséhez.

c) Javaslatokat és indítványokat tehetnek a Szövetség szerveihez, felvilágosítást kérhetnek a Szövetség tevékenységéről és igényelhetik, hogy a Szövetség érdekükben eljárjon.

d) A tudomásra jutástól számított 30 napon belül kérhetik a Törvényszéktől a Szövetség bármely szervének törvénysértő, vagy alapszabályba ütköző határozatának hatályon kívül helyezését. A határozat meghozatalától számított egy éves jogvesztő határidő elteltével per nem indítható. Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés miatt szavazott a határozat mellett.

(5) A teljes jogú tagok tagsági viszonyból eredő kötelezettségei:

a) A Szövetség céljainak elfogadása, a tagokat a Szövetség alapszabályában terhelő kötelezettségek teljesítésének vállalása, illetve az alapszabály, valamint a Szövetség Közgyűlési és Elnökségi határozatainak betartása.

b) A tagdíj megfizetése. A tagok éves tagdíjat kötelesek fizetni – a Szövetség bankszámlájára történő átutalással – melynek végső határideje tárgyév december 31. A tagdíj kiszámításánál a tagszervezetnél adott évben regisztrált horgász tagok létszámát és a Közgyűlés határozatában évenként rögzített összeget kell alkalmazni.

c) A Szövetség célkitűzéseinek megvalósítása érdekében vállalt egyéb kötelezettségek teljesítése.

d) A Szövetség érdekvédelmi tevékenységéhez szükséges információk és adatok szolgáltatása.

e) Halgazdálkodási és horgászati, továbbá a működésükhöz kapcsolódó egyéb jogszabályok, horgászetikai előírások, horgászrendek betartása és tagjaikkal való betartatása.

(6) Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja a Szövetség tagjai közül azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a Közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.

Kizárható a tag akkor is, ha hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a legalább hat hónapos mulasztás elteltét követően az elnökség írásban – igazolható módon, póthatáridő tűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen maradt.

A kizárási eljárást bármely tag vagy Szövetségi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére igazolható módon meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal.

A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül az Szövetség Közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beérkezését követően az elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia a rendkívüli Közgyűlést. A Közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A Közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal.

(7) A Szövetség Elnöksége törléssel szünteti meg a tag tagsági jogviszonyát, ha a tag tagdíjfizetési kötelezettségét írásbeli felszólítás ellenére, a tárgyévet követő év június 30-ig sem egyenlíti ki.

(8) Tagsági viszony megszűnése esetén, a tagszervezet a Szövetséggel szemben vagyoni igényt nem támaszthat, de köteles a Szövetséggel elszámolni.

 

II. FEJEZET

4.§

A Szövetség szervei

(1) A Szövetségnek önkormányzati és ügyviteli szervei vannak.

(2) Önkormányzati szervek: a Közgyűlés, az Elnökség, a Felügyelő Bizottság, az Etikai Bizottság, a Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság, a Jelölő Bizottság és a szakbizottságok.

(3) Ügyviteli szerv: a Szövetségi iroda.

 

 

5.§

 

Közgyűlés

(1) A Szövetség legfelsőbb szerve a Közgyűlés, mely a Szövetségi élet minden kérdésében dönthet.

(2) A Közgyűlés, tagjai:

a) Az Szövetségek képviselői –(akiket a tagszövetségek létszámának alapul vételével- a tagszövetségek alapszabályban erre feljogosított önkormányzati szervei választanak:

 • az egyes tagszövetségek 500 tagig - 1fő képviselőt,

 • minden további megkezdett 500 tag után további 1-1 fő képviselőt választanak.

(Az Szövetségi képviselők számának megállapítása évenként történik, a tagszervezetek megelőző évi felnőtt és ifjúsági létszáma alapján)

b) Továbbá a  Szövetség elnöke, ügyvezető elnöke, alelnökei.

(3) A Közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer, össze kell hívni. Üléseit a Szövetség elnöke, akadályoztatása esetén alelnöke vezeti.

(4) Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha:

a) A Törvényszék elrendeli.

b) A tagok közül legalább 5 az ülés céljának és okának megjelölésével az Elnökségnek címezve írásban kéri.

c) Az Elnökség szükségesnek tartja.

d) A Felügyelő Bizottság kezdeményezi.

(5) A Közgyűlést az Elnökség határozatára, a (4) d, pontjában említett esetben a Felügyelő Bizottság kezdeményezésére a Szövetség elnöke, akadályoztatása esetén alelnöke hívja össze.

(6) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) Az alapszabály megállapítása és módosítása.

b) Az éves költségvetés, zárszámadás, vagyonmérleg, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott beszámoló elfogadása.

c) A Szövetség tulajdonát képező ingó- és ingatlan vagyon vásárlása, elidegenítése, megterhelése 5 millió forint értékhatár felett.

d) A Szövetség szerveinek tevékenységére vonatkozó főbb irányelvek megállapítása.

e) Az Elnökség, a Felügyelő Bizottság és az Etikai Bizottság éves beszámolójának elfogadása.

f) A Szövetség céljainak megvalósításáért végzett munka elismerésére kitüntetés alapítása, adományozása.

g) A Szövetség megszűnésének, egyesülésének, szétválásának elhatározása, döntés a meglévő vagyon sorsáról.

h) Jelölőbizottság létrehozása, amely elnökből és 3 tagból áll. Megbízatása a ciklus 4. évétől kezdődően 5 évre szól.

i) A Szövetség tisztségviselőinek: Elnökség, Felügyelő Bizottság, Etikai Bizottság megválasztása;

j) A teljes jogú tagok éves tagdíjának megállapítása.

k) Döntés a Szövetség részvételéről, vagy kilépéséről más horgászcélú szervezetekben, oda küldöttek választásáról, azok felmentéséről, vállalkozási tevékenység folytatásáról, illetve gazdasági társaságokban való részvételről.

l) Döntés a tagszövetségek kizárásáról.

n) valamint az Ügyvezető Elnök munkaviszony létesítése, illetve megszüntetése.

(7) A Közgyűlést az elnökség legalább 7 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az Szövetség székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

A Közgyűlési meghívó tartalmazza az Szövetség nevét, székhelyét, a Közgyűlés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a Közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt Közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt Közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

A Közgyűlési meghívót az Szövetség székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni.

A Közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az Szövetség szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal.

Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, úgy a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha annak megtárgyalásához a jelenlévő képviselők többsége hozzájárul.

(8) Az elnökség köteles a Közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

a) a Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

b) a Szövetség előre láthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy

c) a Szövetség céljainak elérése veszélybe került.

Ezekben az esetekben az összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Szövetség megszüntetéséről dönteni.

(9) A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

(10) A Közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A Közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a kétfős szavazatszámláló bizottságot.

(11) A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét).

(12) A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

d)akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Szövetségnek nem tagja;

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

(13) A Közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A Szövetség alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A Szövetség céljának módosításához és az Szövetség megszűnéséről szóló Közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

(14) A Közgyűlési határozatokat a levezető elnök a Közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak az Szövetség honlapján történő közzétételével egyidejűleg

6.§

Elnökség

(1) A Szövetség általános hatáskörű végrehajtó szerve az Elnökség.

(2) Az Elnökség tagjai: a szövetség elnöke, ügyvezető elnöke,hét tag akik közül két fő alelnök.

(3) Az elnökség tagjait a Közgyűlés választja 5 év határozott időtartamra.

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:

a) a megbízás időtartamának lejártával;

b) visszahívással;

c) lemondással;

d) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;

e.) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;

f) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

A vezető tisztségviselő megbízatásáról a Szövetséghez címzett, az Szövetség másik vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

(4) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja.

A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

(5) A Szövetség vezető tisztségviselői:

A Szövetség elnöke: Paulovics László (Nagy Anna)

2654 Romhány, Bezerédi út 13.

A Szövetség ügyvezető elnöke: Kapás Imre (Holló Piroska)

3127 Kazár, Bányász út 25.

Hét fő elnökségi tag.

 

 

Az Szövetség törvényes képviseletét az elnök és ügyvezető elnök látja el.

A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.

A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló- elnök és ügyvezető elnök esetében is.

(6) Az elnökség hatáskörébe tartozik:

a) az Szövetség napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;

b) a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése;

c) az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése;

d) az Szövetségi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;

e) a Közgyűlés összehívása, a tagság és a Szövetség szerveinek értesítése;

f) az elnökség által összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;

g) részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az Szövetségtel kapcsolatos kérdésekre;

h) a tagság nyilvántartása;

i) a Szövetség határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;

j) a Szövetség működésével kapcsolatos iratok megőrzése;

k) a Szövetséget érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és

l) a tag felvételéről való döntés.

m) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal

 

(7) Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja. Az elnökségi ülést az elnök legalább 7 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az Szövetség székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az Szövetség nevét, székhelyét, az elnökségi ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák.

(8) Az elnökség határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökség határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok több mint a fele jelen van. Két elnökségi tag jelenléte esetén kizárólag egyhangúlag hozható határozat.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

d)akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Szövetségnek nem tagja;

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

(9) Az elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatoknak az Szövetség honlapján történő közzétételével egyidejűleg.

 

7.§

Felügyelő Bizottság

(1) A Felügyelő Bizottság elnökét és két tagját a Közgyűlés választja, a bizottság évente beszámol a Közgyűlésnek.

(2) Ellenőrzi a Szövetség működését, gazdálkodását, ügyintéző szervezetét, ügy- és pénzkezelését. Megvizsgálja a Szövetség költségvetését, zárszámadását, vagyonmérlegét, az ezek alapjául szolgáló okmányokat és az így tett megállapításairól írásban számol be a Közgyűlésnek.

(3) A Felügyelő Bizottság tevékenységét testületileg illetőleg legalább két tagja útján látja el. Vizsgálatához szükség esetén szakértőket is igénybe vehet.

(4) Ha a Felügyelő Bizottság a Szövetség szerveinél hiányosságot állapít meg, a következő intézkedéseket köteles megtenni:

a) Kisebb hiányosságokra írásban felhívja az Elnökség figyelmét és megjelöli a helyes eljárást.

b) Súlyosabb hiányosság esetén kezdeményezi az Elnökség vagy a Közgyűlés összehívását.

(5) A Felügyelő Bizottság szükség szerint ülésezik, összehívásáról a bizottság elnöke gondoskodik, ugyancsak ő látja el az ülés levezetését is.

8. §

Etikai Bizottság

 1. Az Etikai Bizottság a Szövetség állandó, a tagszervezetek etikus működését és azok egymás közötti, valamint a Szövetséggel történő kapcsolattartását elősegítő önkormányzati szerve, amely a Közgyűlésnek és az Elnökségnek tartozik felelősséggel. Határozatai a tagokra is kötelezőek.

 2. A Bizottság elnökből és hat tagból áll, az elnököt és a tagokat a Közgyűlés választja meg öt évre.

 3. Az Etikai Bizottság elnöke és tagjai a Szövetségben - ide nem értve a Közgyűlési tagságot - más tisztséget nem tölthetnek be, Szövetségi alkalmazásban nem állhatnak.

 4. Az Etikai Bizottság elnöke és tagjai nem lehetnek egymás-, valamint Szövetségi tisztségviselő Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.

 5. Az Etikai Bizottság tevékenységéről évente beszámol a Közgyűlésnek.

 6. Az Etikai Bizottság egyeztetési programját a felmerült etikai ügyek alapján maga állapítja meg.

 7. Az Etikai Bizottság:

 1. egyeztet a Szövetség és valamely tag, vagy a tagok egymás közötti vitáiban,

 2. a bizonyítottan etikátlan magatartás megszüntetésére javaslatot tesz,

 3. a viták esetén mediációs eljárással igyekszik megegyezést létrehozni,

 4. megegyezés hiányában a Szövetség vagy a tag illetékes testületeinek határidő kitűzésével javaslatot tesz az etikátlan magatartás megszüntetési módjára, a vita megoldására, súlyosabb esetben erről határozatot hoz,

 5. a d) pont szerinti cselekmény eredménytelensége esetén, illetve ismétlődő esetekben határozatával javasolja a Közgyűlésnek, a kizárási eljárás

elindítását.

 1. Az Etikai Bizottság tevékenységét testületileg, illetve legalább három tagja útján látja el.

9. §

Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság

 1. A Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság a Szövetség állandó, a Közgyűlés Alapszabály szerinti működését segítő önkormányzati szerve, amely a Közgyűlésnek és az Elnökségnek tartozik felelősséggel.

 2. A Bizottság elnökből és két tagból áll, az elnököt és a tagokat a tisztújító Közgyűlési ülést követő évben a Közgyűlés választja meg öt évre.

 3. A Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság elnöke és tagjai a Szövetségben - ide nem értve a Közgyűlési tagságot - más tisztséget nem tölthetnek be, Szövetségi alkalmazásban nem állhatnak.

 4. A Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság elnöke és tagjai nem lehetnek egymás-, valamint Szövetségi tisztségviselő Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.

 5. A Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság éves Közgyűlési beszámolásra nem kötelezett.

 6. A Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság feladatait a Közgyűlés üléseihez igazodóan maga állapítja meg.

 

 

10.§

Jelölő Bizottság

 1. A Jelölő Bizottság a Szövetség állandó, a tisztségviselői választást előkészítő és elősegítő önkormányzati szerve, amely a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel.

 2. A Bizottság elnökből és négy tagból áll, valamint az elnököt a delegált tagok közül a tisztújító Közgyűlési ülést követő évben a Közgyűlés választja meg öt évre.

 3. A Jelölő Bizottság elnöke a Szövetségben - ide nem értve a Közgyűlési tagságot - más tisztséget nem tölthet be, Szövetségi alkalmazásban nem állhat.

 4. A Jelölő Bizottság elnöke és tagjai nem lehetnek egymás-, valamint Szövetségi tisztségviselő Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.

 5. A Jelölő Bizottság éves Közgyűlési beszámolásra nem kötelezett.

 6. A Jelölő Bizottság feladatait a tisztújítás feladataihoz, a megüresedő választott tisztség betöltési kötelezettségéhez igazodóan maga állapítja meg.

11.§

Szakbizottságok

 1. Az Elnökség javaslattevő, véleményező és szaktanácsadó szervként állandó szakbizottságokat működtet, illetve eseti szakbizottságokat hozhat létre.

 2. A szakbizottság konkrét feladatát és működési körét, tagjainak számát, eseti szakbizottság esetében a megbízatás időtartamát az Elnökség határozza meg.

 3. A jelen Alapszabályban meghatározott állandó szakbizottságok elnökeit a feladat ellátásával az Elnökség határozatlan időre bízza meg.

 4. Az állandó szakbizottság elnökének javaslatára a szakbizottsági tagokat, valamint az eseti szakbizottság elnökét és tagjait a Szövetség elnöke határozatlan időre bízza meg.

 5. Állandó szakbizottságok:

 1. Versenybizottság

 2. Ipoly Szakbizottság

 3. Ifjúsági Bizottság

 4. Víz- és Környezetvédelmi Szakbizottság.

 1. A szakbizottságok feladataik ellátásához igénybe vehetik a Szövetségi Iroda infrastruktúráját és szakmai segítségét.

III. FEJEZET

 

A Szövetség működésére vonatkozó általános szabályok

 

 

A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

 

12. §

Az önkormányzati szervek működési szabályai

(1) Az önkormányzati szervek tagjait egyenlő jogok illetik meg, és 1-1 szavazattal rendelkeznek.

(2) Az önkormányzati szerveket és azok tisztségviselőit 5 évre, illetve ciklusközben választás esetén a következő tisztújító Közgyűlésig választják. Az ügyvezető elnök személyére az Elnökség tesz javaslatot, a Közgyűlésnek.

(3) A testületek akkor határozatképesek, ha tagjainak több mint fele jelen van. Ha a Közgyűlést határozatképtelenség miatt el kell halasztani, akkor a megismételt Közgyűlést ugyanazon napra, későbbi időpontra kell összehívni. A megismételt Közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül, az eredeti, írásban kiküldött napirendi pontokkal határozatképes. Abban az esetben, ha a tagok több mint fele ekkor sem jelenik meg, a határozathozatalhoz a jelenlevők kétharmadának igenlő szavazata szükséges. A fentieket a Közgyűlési meghívóban, a tagok tudomására kell hozni.

(4) A testületek döntéseiket nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozzák.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az:

 • akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére más fajta előnyben részesít;

 • akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

 • aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

 • akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;

 • aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

 • aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

(5) Nyílt szavazást kell tartani a tisztségviselők, országos érdekképviseleti szervbe képviselők megválasztásánál és felmentésénél, az ügyvezető elnök személyének választásánál.

(6) A Közgyűlés

a) Jelen lévő tagjainak háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozatára van szükség az alapszabály elfogadásához és módosításához.

b) Szavazati joggal rendelkező tagjainak háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozatára van szükség a Szövetség megszűnésének, szétválásának elhatározásához valamint a Szövetség céljának módosításához.

c) A jelenlévő tagok kétharmados szótöbbséggel hozott határozata szükséges a tisztségviselők, országos szervezetbe delegált képviselők megválasztásához és felmentéséhez

(7) A tisztségviselők megválasztásánál, ha az első forduló eredménytelen, a második fordulóba csak az első forduló első és második helyezett jelöltje jut. Ekkor az a jelölt tekinthető megválasztottnak, aki a leadott érvényes szavazatok több mint felét megkapta.

(8) A tisztségviselőkre, országos érdekképviseleti szerv képviselőire, a jelölőbizottság, valamint a Közgyűlésen annak bármelyik tagja is tehet megindokolt javaslatot.

Jelölt az lesz, aki a jelölést vállalja, és akit a Közgyűlés tagjainak legalább egyharmada jelöltté nyilvánít, nyílt szavazással.

a) Az Elnökség és a felügyelő bizottság tagjai nem lehetnek egymás hozzátartozói.

b) A Szövetség tisztségviselői nem lehetnek egyetlen tagszövetségnek a tagjai.

(9) A testületek összehívására jogosult dönt arról, hogy az ülésre a tagokon kívül kit hív meg.

(10) A testületek döntéseit valamennyi teljes jogú tag tudomására kell hozni.

(11) A testületek üléseire szóló meghívót a napirendi pontokkal együtt az ülést megelőző 8 nappal meg kell küldeni az adott testület tagjai részére, és a meghívottaknak. A tagok és a Szövetség szervei a Közgyűlésen a napirend elfogadása előtt az erre történő felhívásig kérhetik a napirend kiegészítését a kiegészítés indokolásával. A kiegészítési kérelemről a Közgyűlés dönt a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatala előtt.

(12) A Közgyűlés, Elnökség és a Felügyelő Bizottság üléseiről az elhangzottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni. A Közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére az ülés megkezdésekor két teljes jogú tag képviselőjét kell megválasztani. A bizottságok tanácskozásairól emlékeztető készül. A jegyzőkönyvek és emlékeztetők elkészítéséről a Szövetségi iroda vezetője gondoskodik.

(13) A Szövetség adatkezelése során a következő adatokat tartja nyilván:

a) Tagszervezeteinek hatályos alapszabályait.

b) Tagszervezeteinek bírósági bejegyzési számát.

c) Tagszervezeteinek taglétszámát.

d) Tagszervezeteinek vezető tisztségviselői nevét, címét, telefonszámát.

e) Tagszervezetei küldötteinek nevét, címét, telefonszámát.

f) A Szövetség által kitüntetésben részesítettek nevét, címét, telefonszámát.

IV. FEJEZET

13. §

Tisztségviselők

(1) A megyei Szövetség tisztségviselői:

a) A Szövetség elnöke, ügyvezető elnöke, 2 fő alelnöke, 5 fő Elnökségi tag - akik egyben vezető tisztségviselők.

b) A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai.

c) Az Etikai Bizottság elnöke és tagjai

(2) A Szövetség képviselője az elnök és az ügyvezető elnök.

(3) A tisztségviselők a Közgyűlésnek tartoznak felelősséggel. Tevékenységüket az ügyvezető elnök kivételével társadalmi munkában végzik. Tisztségviselővé csak tagszövetségi tag választható meg.

(4) A tisztségviselő mandátuma megszűnik:

a) A mandátum időtartamának lejártával.

b) Felmentéssel.

c) Lemondással.

d) A tisztségviselő halálával.

e) Tagszövetségi tagsági viszonyának megszűnésével.

f) Ügyvezető elnök esetében a munkaviszony megszűnésével.

(5) A Szövetség elnöke:

a) Képviseli a Szövetséget, képviseleti joga általános.

b) Az Elnökség határozata alapján összehívja és levezeti a Közgyűlést.

c) Összehívja és levezeti az Elnökség üléseit

d) Biztosítja és felügyeli a Szövetség és szervei jogszabályok és alapszabály szerinti működését.

(6) A Szövetség ügyvezető elnöke:

a) A Közgyűlés és az Elnökség határozatai és iránymutatásai alapján végzi munkáját.

b) Képviseli a Szövetséget, képviseleti joga általános és önálló.

c) Gondoskodik a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtásáról, a testületi ülések jegyzőkönyveinek, valamint a bizottsági ülések emlékeztetőinek elkészítéséről, képviseli a Szövetséget, képviseleti joga általános és önálló.

d) Dönt a Szövetség szervezetével, működésével, gazdálkodásával, a halgazdálkodással kapcsolatos mind azon kérdésekben, amelyeket az alapszabály nem utal a Közgyűlés, vagy az Elnökség hatáskörébe.

e) Utalványoz, és kiadmányozási jogot gyakorol a hatáskörébe utalt ügyekben, valamint a Szövetség képviseletében.

f) Feladatai ellátásának részletes szabályait a munkaköri leírás tartalmazza.

g) A Szövetségi iroda vezetőjeként, gyakorolja a munkáltatói jogokat a Szövetségi iroda dolgozói és a Szövetség egyéb alkalmazottai felett.

(7) A Szövetség alelnökei teljes jogkörrel helyettesítik az elnököt, az elnök megbízása vagy akadályoztatása esetén.

V. FEJEZET

14.§

Szövetségi iroda

A Szövetség önkormányzati szerveinek működésével járó feladatokat a Szövetségi iroda látja el. Feladata, a 2.§-ban meghatározott Szövetségi célok operatív megvalósítása, az önkormányzati szervek határozatai, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint:

 • a Szövetségi élet szervezése, tagszervezetek tájékoztatása, sajtókapcsolatok,

 • belső igazgatás, adminisztratív feladatok, iratkezelés, leltározás, selejtezés,

 • statisztikák, jelentések, bevallások készítése,

 • számviteli, pénzügyi, munkaügyi feladatok ellátása,

 • halgazdálkodási jog gyakorlása, halőrzés,

 • haltermelés, halgazdálkodás,

 • kapcsolattartás tag- és társ szervekkel, állami és egyéb szervezetekkel,

 • ingó és ingatlan vagyon kezelése.

VI. FEJEZET

15. §

A Szövetség képviselete

A Szövetség törvényes képviselője az elnök és az ügyvezető elnök. Képviseleti joguk általános és az elnök valamint az ügyvezető elnök esetében is önálló.

VII. FEJEZET

16. §.

A Szövetség jogi személyisége, vagyona és gazdálkodása

(1) A Szövetség jogi személy, a Magyar Országos Horgász Szövetség tagja.

(2) A Szövetség vagyona: a tulajdonában, illetve kezelésében lévő ingatlanok, ingóságok, halgazdálkodási jog, értékpapírok, készpénz és követelések.

(3) A Szövetség bevételei: tagdíjak, területi jegyek ára, gazdálkodási tevékenységből származó bevételek, kamatok, továbbá a Szövetség alapszabályszerű tevékenységéből származó bevételek, költségvetési és egyéb támogatások, pályázatok útján nyert bevételek, személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összeg, egyéb bevételek.

(4) A Szövetség kiadásai: a halgazdálkodással kapcsolatos kiadások, a Szövetség működési költségei.

(5) A Szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel.

(6) A Szövetség a civil szervezetek gazdálkodó tevékenységéről szóló jogszabály és éves költségvetés alapján gazdálkodik.

(7) A Szövetség megszűnése esetén vagyona a Közgyűlés határozata alapján csak a tagSzövetségek horgászcéljaira használható fel.

VIII. FEJEZET

17. §

A Szövetség felügyelete

(1) A Szövetség működése felett a Balassagyarmati Törvényszék a reá irányadó szabályok szerint törvényességi ellenőrzést gyakorol.

(2) A Szövetség jogszabályi feltételhez kötött vagy abban szabályozott tevékenysége felett a szakmai felügyeletet a tevékenységi körnek megfelelő állami szerv gyakorolja a hatósági ellenőrzés általános szabályai szerint.

IX. FEJEZET

18.§.

Záradék:

1. A Szövetség 2009. április 25-én K2009/6sz. Elfogadott és többször módosított Alapszabálya, - jelen Alapszabály hatályba lépésével egyidejűleg – hatályát vesztette.

2. A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a Közgyűlés 2017.április 8-án a 2017/ ..sz. Határozatában fogadta el és az elfogadás napján hatályba lépett.

3. Alulírott Paulovics László Elnök mint a Szövetség törvényes képviselője a jelen nyilatkozatommal igazolom, hogy a jelen Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának.

4. Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak.

Salgótarján, 2017. április. 08.Paulovics László

elnök

Lakcíme: 2654 Romhány, Bezerédi u.13. .

Előttünk, mint okirati tanúk előtt:

1. Név: 2. Név:

Aláírás: Aláírás:

Lakóhely: Lakóhely:

 

 

 

Ahogy majdnem minden honlap, úgy a nogradi-vizek.hu is használ sütiket a weboldalain. Az oldal böngészésével hozzájárul a sütik használatához. A részletekért kattintson ideadatvédelmi nyilatkozat.

  Elfogadom a sütik használatát.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk